Request van Eenige Ingezeetenen van Oldemarkt houdende Aanzoek om Voorziening of alteratie van de hooggerespecteerde Resolutie van Ridderschap en Steeden van den 22 maart 1792 over deeze Plaats gevallen

Edele Moogende Heeren,

Mijne Heeren,

Ridderschap en Steeden der Staaten van Overijssel

Vertoond uw edelmoogenden met diep ontzach C.F. Kaempff voor zich en verscheide andere Inwoonderen van de Oldemarkt.

Dat het uw Edelmoogende heeft welbehaagt op een Aanzoek van de Tijdige Karspelraad van de Plaats in den Beginne van deezen op hooggerespecteerde Resolutie aan de Ingezeetenen deezer Plaatse te interdiceeren

Om het Marktveld off liever de Gemeene Grond aan deeze Plaats behoorende met geen Boomen of Vuylnis te beleggen:

Hoe heylsaam ook de Landsvaderlijke Intentie van uw Edelmoogende in deeze Resolutie geweest is en met de goede Order strookt, Zo nadeelig en gevaarlijk is dezelve egter bij al dien het uw Edelmoogende niet mogt behaagen aan de Karspelsraad deezer Plaatse daaromtrent eenige nadere bepalingen omtrent de ware willensgeving en de reden van dit gestatueerde toe te voegen!

De Remonstrant zal dan de eer hebben zulx uw Edelmoogende allernederigst aan te toonen.

Dat deeze Plaats zijn voornaamste florissantie en bestaan heeft van de koophandel na de Overzeese en Vriesche Kusten! is overbekend en notoir.

Onder deeze Tak behoort als een voornaame Poinct het Negotie van Boomen, die hier en omstreeks groeyen en door de deskundigen Wagenmakers en anderen opgekocht en zelfs gezaagt en tot hun Ambacht bequaam gemaakt worden!

Het zal uwe Edelmoogende hoog gunstig te considereeren zijn, dat niemand deezen Handel in zijne Huyze dryven kan, terwijl men onmogelijk zware Stamboomen in Schuuren off op Zolders kan krijgen. Maar dat allom ja zelfs in alle de Hoofdsteeden die in beslooten Wallen en Grachten liggen aan de Handeldrijvenden in Stamboomen vergund wordt dezelve op gemeene Plaatzen te brengen en aldaar te verkoopen of tot hun Ambacht te aproprieeren!

Dat derhalve wanneer uwe Edelmoogende bij dezelve hooge Resolutie het leggen off plaatsen van sodane Boomen op gemeene Plaatzen genneralijk hadden believen te verbieden! Ook van zelfs den Handel in Stamboomen aan deeze Plaatze off aan Timmerlieden alhier verbooden zoude zijn! Terwijl uw Edelmoogende teffens hoog gunstig sullen gelieven te penetreeren dat deeze Resolutie te dien opzichte allernadeeligst voor deeze Lieden is.

Gemerkt de Boomen in de Zomer uit de Boschen moeten worden vervoerd omdat deselve des winters weegens de miserabele Weegen niet getransporteerd kunnen worden!

Dat men Stamboomen die dikwijls ternouwernood met Waagens van Ses Paarden bespannen getransporteerd kunnen worden, niet brengen kan daar men wil!

Maar dat deselve digt bij de Vaart of digte ter Plaatse dienen gebracht, daar deselve bekwaam leggen om tot het Ambacht waartoe deselve sullen dienen bequaam gemaakt , of verkogt, en verzonden te kunnen worden.

En het schynd dat de Voorvaderen hiertoe een groot Terrain gemeene Veld hebben onbetimmert gelaaten, alwaar langer als een Eeuw in de Nabyheyd van de Vaart altoos het Brandhout en op het gemeene Veld, dat de Karspelsraad Marktveld noemt zodaane Bomen geplaatst zijn geworden, zonder dat in alle die tijd deeze Plaatzing het allerminste Nadeel heeft gedaan! En egter alle Jaaren zeer groot Gerief aan de handeldrijvenden en Ambachts Lieden en gansch geen gering Voordeel aangebracht heeft, in den Koophandel van Stamboomen.

En dit Pleyn off gemeende Plaats is zo groot al was het Negotie in Stamboomen nog Ses maal grooter als het hiertoe geweest is, dan zoude des niettegenstaande nog zoveel Ruimte overschieten dat nog de gewoone Weekmarkt Karren nog ymand anders het minste hinder daarvan hadden.

Zoals een yder die sulx slegts ziet, niet zal kunnen contradieeren.

Dat de Kerspelsraad egter gemenelyk aan alle die Lieden sedert deeze hoogrespecteerde Resolutie het Plaatsen van Stamboomen op dit Gemeende Veld verbooden heeft.

En daar hier omstreeks anders geen bequame plaats of Gemeende grond is, daar men de veel ruimte nodig hebbende Stamboomen konden plaatzen? Zo is stilzwijgend aan de Ambachtslieden die Wagenmakers Neering drijven , deeze Handel vanzelfs ondoenlijk gemaakt en verbooden!

Hetwelk uw Edelmoogende zo den Remonstrant Eeerbiedigst vermeend van zelfs in de oogen zal lichten.

Dat hoe preyslijk ook anders is dat de gemeende Plaatzen niet met Mestvalen bedeqt mogen worden! Tog egter Noodzakelijk is dat er gemeene hokken of plaatsen moeten aangeweesen worden om de Lieden die Huyzen of Kamers bewoonen zouden Grond off ruymde de Vuylnis kunnen kwijtraaken. En dat also deselve niet op gemeen gronde geplaatst worden! Dat dan zeeker absolut gezorgt moet worden, dat er elders Eeven eens zo als in Steeden gemeen Hokken getimmert dienen te worden daar men zich daarvan ontdoen kan, zonder Gevaar.

Dat de Heeren van de Karspelsraade alhier sulx egter geheel anders begreepen hebben!

Zijnde seedert deese voormelde Resolutie ook die Vuylnishokken aan het Karspel toebehoord en moogelijk ook eeuwenlang sonder hinder van ymand gestaan hebbende, van deeze Gemeende Veld afgebrooken.

Dat dienvolgens de Timmerlieden hun Schaafspaanders en teffens ook de Asch bij malkander agter hunne Huyzen moeten plaatsen! Dat de andere Inwoonders voor hun Huyzen geen Asch moogende bergen deselve in de nabyheyd der Stallen op de Mestvalen en dus bij de Rietdakken en brandstoffen bevattende hokken moeten plaatzen, waarvoor deeze Plaats in het Aakelykste Gevaar gebragt is door deeze irreguliere handelweyse in een Puynhoop te veranderen en door de Vlam verteerd te worden.

Dat andere Lieden die agter hun Huysen geen Ruimde hebben, deeze Asch in Vaaten en ander Houtwerk plaatsen en binnen ’s Huys bergen en daardoor Eeven Eens het gevaar en dce Vrees vermeerderen dat daardoor Brand gesticht kan worden

Dat de Remonstrant eerbiedigst vermeind dat niet nodig zal zijn met meer reedenen het Gevaar uw Edelmoogende onder het oog te brengen, dat bij de naderende Winter deeze Plaatze zodane Plaatzing van Brandstoffen bij de Asch niet verbooden word en de voormelde hoog geeerbiedigde Resolutie ten Aanzien van de Asch niet gealtereerd mogt worden.

Daar tog duyzende van droevige Voorbeelden aangetoond hebben dat niets gevaarlijker is om Brand te verwekken als wanneer Asche bij Brandstoffen en op de Mest(?) alwaar altoos Stroo en brandstoffe is gebracht word En dat tog wanneer uw Edelmoogende hooge Intentie was geweest bij de voorgerepte resolutie het plaatsen van Asch op gemeene Veld te verbieden deselve volstrekt volgens de Situatie van deeze Plaats nergens anders gebracht kan worden, als op zodane gevaarlijke Plaatzen! Hetwelk hier te meer nodig is, daar deeze Plaatze bekendelijk meest met riet Dakken is en bijna bij geen een Huis plaats is daar niet Mest(?) of Brandstoffe is, daar thans de Asche geplaats moet worden.

Dat den Remonstrant zo voor zich, als voor deszelvs andere meede burgeren vermeind heeft uw Edelmoogende aller nederigst deeze gevaarlijke gevolgen door de verkeerde applicatie van een welmeenende Landsvaderlijke willensmeening onder het oog te brengen Ten Eynde uw Edelmoogende als voor de Welvaart en heyl der Ingezeetene Zorgende Landsvaderlen genadiglijk moge welbehagen.

Aan de Karspelsraad van de Oldemarkt een nader hooge Resolutie tot Eliminatie van de voorgaande over deeze Poincten goedgunstiglyk te depecheeren en aan dezelve te gelasten,

Om door het plaatzen van bekwaame gemeene hokken aan deezer Plaatze Ingezeetenen occasie te verschaffen zonder gevaar van Brand zich van de Krullen en Asch als anderzijds te kunnen ontdoen, ter bekwaame Plaatze ofte zodanig te voorzien als uw edelmoogende mogten dienstig en oirbaar bevinden

‘t welke doende,

C.F. Kaempff, procqu.