(Transcriptie)

De maatschappij “Tot Nut van ’t Algemeen”,
menschlievende en edelmoedige daden dankbaar willende erkennen en vereeren,
heeft gemeend, als zoodanig te moeten beschouwen, de poging van

Kornelis Kaempff,

door hem ondernomen op den 13 den van Louwmaand 1810. Daar hij zijns Vaders bediende
door het ijs gevallen zijnde, zijnen Broeder Karel in diens gevaarlijke poging tot redding, met
edelaardigheid heeft ondersteund, door hem bij de beenen vast te houden.

De maatschappij voornoemd, van deze hare erkentenis, een openbaar bewijs willende
geven, schenkt aan genoemde

Kornelis Kaempff,

dit getuigschrift benevens een boekgeschenk
Als een rechtmatige hulde aan zijnen menschenliefde, met den wensch, dat de streelende
bewustheid van belangeloos tot heil van zijn evenmensch te hebben gehandeld, de
edelste belooning van zijne menschlievende poging moge zijn!  

                   In de Algemene Vergadering                                                                    Op last der Maatschappij:
                  der Maatschappij gehouden                                                                        (w.g.) A.H. van Gelder,
                  den 14 den van Oogstmaand                                                                                  Voorzitter
                                    1810                                                                                           (w.g.) Hendr. Ravekes,
                                                                                                                                            Secretaris