Op 7 april 1795 vinden verkiezingen van de bestuurders plaats bij Willem Willems Castelein (herbergier bij de kerk)
Ingevolge kerkespraak en publicatie worden Jan Nicolaas Smit en Jacob Wolter Oom aangesteld als “stemopnemer”

Met eenparigheid van stemmen wordt besloten voor de tijd van een jaar, tot ultimo april 1796 Christiaan Frederik Kaempff als secretaris van de municipaliteit aan te stellen op de volgende condities:

  1. Hij moet ook alle verkopingen voor het gerecht uitvoeren en hierover  tweemaandelijks verantwoording afleggen.
  2. De opbrengsten (kosten) komen ten voordele van het kerspel.
  3. Hij moet alle ingezetenen naar vermogen met raad en daad ter zijde staan en adsisteren zonder daar salaris voor te vorderen.
  4. Boetes komen ten gunste van het kerspel en moeten door de secretaris naar het Landrecht worden opgeëist.
  5. Voor zijn werkzaamheden ontvangt hij f 400,– per jaar en mag de     opbrengsten (kosten) van verkopingen die niet voor het gerecht plaatsvinden, maar waar hem wel om verzocht wordt door de burgers, zelf houden.
  6. Tweemaandelijks moet verantwoording afgelegd worden over schouwen, gerechtelijke zaken en overdrachten.
  7. Het salaris zal in 4 termijnen (dus 4 maal per jaar) worden uitbetaald.

Dit reglement is voorgelezen en door de aanwezigen goedgekeurd. Vervolgens werd Kaempff publiekelijk de eed afgenomen door opsteken van de vingers der rechterhand onder het uitspreken van: “Zo waarlijk helpe mij God almachtig”
Als getuigen hebben getekend: Jacob Wolter Oom, Jan Nicolaas Smit, Wolter Jans Meister, Gerardus Aarsen, Jacob Bijl en Dirk Jans Backer.

Verder werd besloten dat de gecommitteerden voor de landdag voorlopig voor een jaar f 3,- per dag vergoeding plus f 3,- voor reiskosten vergoed krijgen, dus per week daggeld en reiskosten van f 24,- Als de landdag niet in Deventer, maar in Kampen of Zwolle gehouden wordt, echter 19 gulden en 10 stuivers.

Er werd gestemd om vast te stellen hoeveel gecommitteerden gekozen moesten worden. 13 stemmen voor 2, 18 stemmen voor 3 en 30 stemmen voor 4 personen. Als zodanig werden gekozen Gerardus Aarsen (46 stemmen) Wolter Jans Meister (30 stemmen), Thijse Hendriks Doze (25 stemmen) en Jacob Jans Bosch (14 stemmen)

Zij hebben publiekelijk de eed afgelegd.

Verder werden tot “zworens” gekozen Harm Jans Kruis (?) (12 stemmen) en Andries Luytjes Broer (7 stemmen)

Besloten werd dat steeds door loting wordt vastgesteld wie tijdens de landdag Giethoorn gaat vertegenwoordigen.