Het uitoefenen van de rol van dijkgraaf van Giethoorn.
Christiaan Kaempff was in zijn rol als dijkgraaf ook verantwoordelijk voor het bevaarbaar houden van grachten en vaarten en het begaanbaar houden van de paden en wegen van Giethoorn.
Ieder voorjaar begin mei werd de zogenaamde Sint-Jansschouw gehouden. Bruggen paden en wegen, maar ook vaarten werden dan “geschouwd” oftewel beoordeeld op de staat waarin zij zich bevonden. De resterende tijd van het jaar kon dan door de burgers gebruikt worden om waar nodig reparaties uit te voeren. Bossen, riet en takken konden dan uit de vaarten gehaald worden en deze konden indien nodig uitgediept worden. Wegens de ermee gemoeid zijnde kosten en de beperkte middelen van de Gietersen werd dit in1797 overgeslagen. Schijnbaar gaf dit zoveel overlast dat het jaar erna besloten werd de schouw opnieuw in te stellen.

Ook het organiseren van de aanleg van wegen en paden hoorde bij de rol die Kaempff speelde.
Op 23 januari 1798 werd door de Municipaliteit besloten dat er een nieuw voetpad moest komen. Vanaf het kerkvonder aan de Heerenweg tot aan de school toe aan de oostkant moest dit voetpad worden aangelegd. Het moest 4         voet breed zijn en 1 voet zand hoop op egale hoogte. Er werd een collecte georganiseerd voor vrijwillige giften. Deze collecte werd gehouden door de ambtsdienaar. Een eventueel overschot zou aan de armen besteed worden. Indien er een tekort zou zijn, zou nogmaals een collecte gehouden worden. De levering van de benodigde hoeveelheid zand, 4 bokken, werd publiekelijk aanbesteed. Hendrik Jans Jut, nam deze levering vervolgens aan voor 1 gulden en 18 stuivers. Het zand zal waarschijnlijk uit de omliggende wieden gehaald zijn, om sommige plaatsen hadden en hebben deze een zandige bodem nadat alle ooit aanwezige veen was weggegraven of weggeslagen door het water.

Onderwijs in Giethoorn en Jonen en Dwarsgracht.
Het noordelijk deel van Giethoorn, met name de Middenbuurt vormde het centrum van het dorp. Hier stond ook de grootste school in het kerspel, de Noorderschool. Ook Giethoorn Zuid had een school evenals Jonen en Dwarsgracht. Dit omdat de bereikbaarheid en afstand in najaar en winter dit noodzakelijk maakten. Het onderhouden van gebouwen en benoemen van onderwijzers was een taak van de Municipaliteit. Zo wordt bijvoorbeeld op 16 november 1800 een commissie ingesteld ter vervulling van de vacature van schoolmester in Dwarsgracht en Jonen. Deze bestaat uit Kaempff, Wolter Jans Meister en Gerhard Aarsen (op het moment van instelling absent). Er wordt besloten tot nadere examinatie van drie sollicitanten, te weten Willem Roelofs van Staphorst, Leendert Albers van Steggerda en Hendrik Ebbing van Meppel. Enige tijd later wordt “Na examinatie in zingen, leesen en schrijven en reekenen voor zover hetzelve in de dorpssamenleving te stade komt” Hendrik Ebbing uit Meppel gekozen. De keuze zal gepubliceerd worden.

Broodzetting
De schaarste aan rogge en de vele problemen die doortrekkende troepen in de omgeving opleverden, zorgden steeds weer voor de noodzaak maatregelen te nemen. Voor brood werd vastgesteld dat er een vaste prijs gold voor een brood va neen bepaald gewicht. Er werd vastgesteld zich voor de zgn. broodzetting te conformeren aan die van Steenwijk in plaats van Vollenhove. Vanuit Steenwijk zal bij wijziging een expresse gezonden worden naar Giethoorn, waarna aldaar alle bakkers ervan in kennis gesteld worden en het publiekelijk aangeplakt wordt. Dit aanplakken was een manier van communiceren, de tweede bestond uit de kerkespraak. Daartoe werden beslissing normaliter afgeroepen bij de N.H. kerk en de beide “Mennonietenkerken”. 

Niettemin blijven de problemen. Er was een klacht binnengekomen van de bakkers over de volgens hun te lage broodzetting. Ze konden op deze manier niet blijven bestaan. Ze hadden namelijk een volle dag nodig om de rogge in Steenwijk te kopen, nog eens een volle dag om deze naar Giethoorn te (laten) transporteren en een volle dag voor het rondbrengen in Giethoorn. Dit terwijl deze kosten niet door de Steenwijker bakkers gemaakt worden en voor Giethoorn dezelfde broodzetting als van Steenwijk geldt. 
Op grond van de klacht werd besloten de burgerij te raadplegen door ze op donderdag 26 maart bij Willem Willems Castelein bij de kerk bijeen te laten komen. Omdat ambtsdienaar Jacob Geerts bedlegerig is wordt iedere rotmeester gevraagd de bewoners van zijn rot op te roepen te komen. 

Op 26 maart werden de klachten van de bakkers besproken met de vertegenwoordigers van de burgerij. Er werd besloten tot een extra opslag op de Steenwijker tarieven per brood van 32 (welke maat ??) van een halve stuiver, oftewel 2,5 stuiver voor iedere schepel.
Op 19 mei blijkt opnieuw aanpassing noodzakelijk. Besloten wordt, dat de marktmeester van Steenwijk de ambtsdienaar van Giethoorn elke maandagmorgen een marktbrief voor de secretaris meegeeft. De gemiddelde marktprijs van de vorige week zal de zetting voor de komende week zijn. Daarbij wordt uitgegaan van 60 ponden brood naar 1 schepel rogge. De bakkers krijgen daarna 6 stuivers boven de gemiddelde marktprijs en betalen de ambtsdienaar voor diens diensten 2 stuivers.
Naderhand blijkt dat regelmatig aanpassing van de regeling nodig is, vooral door de heersende armoede en schaarste.

Openbare verkopingen.
Ook het organiseren van openbare verkopingen hoorde bij de taken van Kaempff. Dat betekende overigens niet dat hij daar zelf niet aan mee deed! 
Mogelijk dat hij het daadwerkelijke meebieden aan een knecht overliet? In ieder geval stammen uit de minuten voor de 50e penning in 1797 de volgende  aangiften.

2 april 1797
C.F. Kaempff geeft aan dat hij op heeden heeft aangekogt van Theunis Symens Bosch de bovengrond van enige kopjes (?) land in nummer 71 voor f 10,-,-

9 juni 1797
Proc. C.F. Kaempff maakt bekend dat hij bij publique opveiling hadde aangekogt van de erfgenamen van Hendrik Koops Smit en Aafje Gerrits Broer een huys tot afbraak bewoond bij Gerrit Mulder alhier in Giethoorn dog dat op den 27 april dit huys dat hy tot afbraak hadde gekogt aan Gerrit Dirks Meister heeft overgedaan voor f 10,- gewin zodat hetzelve nu staan blijft, en dus Gerrit Dirks Meister komt te kosten f 130,-,-