Extract uyt het Resolutieboek der Provisonele
Volks Representanten van de Swartesluys
Propositie
Namens de tegenswoordige Burgemeesteren van de Zwartesluis door
den Burger C.F. Kaempff, aan de Burgery van Zwartesluis gedaan
Zwartseluis den 14 Februarius 1795, het eerste jaar de Bataafsche Vrijheid
Heil en Broederschap!

Waarde medeburgers

De oprechte vaderlands Liefde die de tegenswoordige Burgemeesters en volmagten van deze plaats, voor de onwaardeerbare vrijheid gevoelen de hartelijke mensch, die zij als medeburgeren, en inwoonderen deze plaats, als rechtschaapene vaderlanders als waarachtige beminnaars, van hun geboortegrond, alhier voor het vergaderde vrije volk uitstorten “etc.etc. post alias”

hierop is de Burgerij tot een verkiezing overgestapt en na klokkeslag bekend gemaakt
Dat wegens de gezant tot kiezers waaren verkoozen, na een vrije deliberatie bij meerderheid van stemmen:

1) Harm Willems
2) Hendrik Eggens
3) Wibe de Vent
4) Klaas de Graaaf
5) Gerrit de Graaf
6) Cornelis de Boer

Namens het Buitenquartier

1) Jan Goedkoop
2) Jan Botschoever
3) Sander Korver
4) Jan van der Meulen
5) Harm de Goede
6) Jan Geerts van Winsum
7) Harm Stevens
8) Jan Visscher

Die na hebben deze Kiezers de Burgemeesters en volmagten amteloos verklaart en verders verkoozen als haare gecommitteerden en Representanten van de Schans

1) Jan van Raalte
2) Beerend Brouwer
3) Jan Jansz. Bakker
4) Theunis Estie

van het Buitenquartier

1) Thomas Kamphuis
2) Wicher Nannink
3) Derk Huisman
4) Pouwel Lucas

Hierop zijn deze Representanten aan het volk bekend gemaakt en het volk afgevraagt, of zij dezelve als hunne Representanten wilden erkennen
Dit met algemeen ja! en vreugdegalm van Hoezee! beantwoord zijnde, is hun voor het oog der Burgerij plegtig afgenoomen den volgenden Eed:

“Ik beloove en zweere dat ik den Post, mij heden, door het wettig vergaderende Volk van Zwartesluis opgedraagen, met alle getrouwheid zal bekleeden, en daar van niet afstaan, ten zij na verloop van de bepaalde tijd, en dat ik geduurende den tijd mijner bedieninge, na alle mijn vermoogen vrijheid en gelijkheid benevens de Rechten van den Mensch en de belangen deezer Plaats en Burgerij zal voorstaan en trachten te bevorderen.”

Hierop is aan deze Representanten Exemt Derk Huisman, die zich geabsenteert heeft, en niet gecompareerd is voor de vergaderde Burgerij afgevraagt:

Wilt en kunt gij deze belofte en verklaaring oprechtelijk doen?

En hier op allen ja! geantwoord hebbende, zoo hebben dezelven met opsteekingen der twee voorste vingeren haerer rechterhand , gezegt.

“Zoo waarlijk helpe mij God almagtig!”

Dien na is door een éénparig Hoezee! aan deze Representanten geluk gewenscht en verders verkoozen tot Representanten van het vrije volk van de Zwartesluis ten Landdage:

1) wegens de Schans
Jan van Raalte en geduurende deszelfs impositie of ziekte Jan Jansz Bakker.

2) wegens het Buitenquartier
Wiecher Nanninks

welke Representanten door een éénparig Hoezee! is geluk gewenscht. en dezelve door den Burger C.F. Kaempff vermaand, om toch vooral het welzijn dezer plaats en van het algemeene best met alle opregtigheid en getrouwigheid, waar te neemen, hetwelk aan de Burgerij door hun plegtig is beloofd.

Zijnde dien na verder tot schout of secretaris van deze municipaliteit verkoozen, ingevolge Publicatie van den 7 Februari van het eerste jaar der Bataafsche Vrijheid

Meester Hendrik Lubbers.

welke aanstelling meede na voorgaande herhaalde klokkeslag aande vergaderde Burgerij is bekend gemaakt en door algemeen Hoezee! is geluk gewenscht hebbende vervolgens dezelven Secretaris den Eed insgevolgen publicatie van den 7. den Februari voormeld aan de Representanten plegtig afgelegt.

En is de Burgerij verders bekend gemaakt dat Willem Beumer als gerichtsdienaar en pander en Andries Joosten als Ambtsdienaar en Roo Roede in hun posten zijn gebleeven en gecontinueert op Emolumenten als vanouds.

Onderstaand

in fidem

was geteekend,

C.F. Kaempff

als daartoe Provisioneel verzogte Procureur der Gemeente.

 

 

“Pro Vero Extractie”

Hendrik Lubbers,
Secretaris en Schout

Certificeren wij ondergetekende Leeden der Municipaliteit van Zwartsluys dat de aanstelling van onze secretaris H. Lubbers tot Secretaris deezer Municipaliteit mitsgaders om den Post als Scholtus waar te neemen geduurende den tijd van twee maanden door ons zodanig als voorenstaande Extract uyt onze Resolutieboek opgeeft is geschied.

En dat dezelve dien na den Eed die de Publicatie van de Volks Representanten van Overijssel van den 7e februari laatstleeden woordelijk vermeld, met opsteeking zijner twee voorste vingers zijner Rechterhand seggende:

Zo waarlijk helpe mij God almachtig

Plechtig heeft afgelegd en dezelve alzo in deeze door ons aan hem opgedraagene qualiteit geduurende den tijd zijner Provisonele Aanstelling alles datgene zal mogen doen en Verrichten wat het Landrecht, Nadere Reglementen en Publicaties van sodane Persoonen komt te requireren.

Des ten Geblijke hebben wij deeze hiervan onder het zegel deezer Plaatse afgegeeven en geteekend,

Zwartsluys den 20 april 1795, het Eerste Jaar der Bataafsche Vrijheyd.

Jan van Raalte
Beerend Brouwer
Jan Jansz. Bakker
Theunis Estie
W. Nanninks
J.T. Camphuis
Pouwel Lucas