——————-Kanttekening 1——————

goedgevonden deze Requeste aan den Here Droste van Vollenhove om daarop te dienen van deszelfs consignatieDeventer den 25 october 1786

J. van Suchtelen

Ter waarneming van de gedeputeerde Gerh. Dumbar 

——————-Kanttekening 2——————

Request voor Christiaan Fredrik Kaempff
Verzoekende om als procureur in deeze Provintie te mogen
worden Geadmitteerd Overgegeven den 25 october 1786
Hierop gedisponeerd den 12 january 1787 (ander handschrift)

——————-Verzoek——————

Edele Mogende Heeren

Mijne Heeren

Ordinaris Gedeputeerde

Staaten van Overijssel

Geeft u Ed. Mogende met onderdanigste Respect te kennen de ondergetekende Christiaan Fredrik Kaempff woonende te Oudemarkt
Dat hij Remonstrant zeer geneegen is om Parthijen in Zaaken voor de Landgerichten deezer Provintie Procurando te moogen bedienen,
Dog dat hij Remonstrant daar toe niet vermag te treeden, ten zij alvorens u Ed. Mogende op het needrigst daarin verzoekt en de vereischte Admissie bekomen heeft
Waarom hij Remonstrantde Vrijheid neemt zig bijdezenOp het onderdanigste aan u Ed. Mogendete Addresseren met oodmoedig verzoeken Beede:

Dat het u Ed. Mogende goedgunstigbehaage hem Remonstrantte permitteeren om parthijenin Zaaken voor de Landgerichtendeezer Provintie procurandote mogen bedienen en daartoe Acte van Admissie teverleenen

C.F. Kaempff

 

Dit document is een verzoek van Christiaan Fredrik Kaempff uit Oldemarkt aan de Ridderschap en Steden van Overijssel om toegelaten te worden als procureur in die provincie. Het is aanwezig in het Rijksarchief Overijssel onder 3.1 Inventaris Statenarchief Ridderschap en Steden van Overijssel, Stuk nummer 4001 Ingekomen stukken aangaande het toezicht op de procureurs. Stuknummer 4000 is het register, waarvan de door Kaempff getekende pagina is opgenomen.

Ambtenaar J. van Suchtelen stuurde het verzoek naar de Drost van Vollenhove ter goedkeuring.

De heer A.R. Raesfelt (de drost) keurde e.e.a. goed omdat er inmiddels twee vacatures voor deze functie in het drostambt waren, waar Oldemarkt er één van was. De omslag (het antwoord van Raesfelt) is gedateerd 2 december 1786.

De secretaris van de Ridderschap de heer Gerhard Dumbar beslist vervolgens ook positief. Daarna kon op 12 januari 1787 op de vergadering van de Staten in Deventer door Christiaan Kaempff de eed worden afgelegd.