(Transcriptie)

De maatschappij “Tot Nut van ’t Algemeen”,
menschlievende en edelmoedige daden dankbaar willende erkennen en vereeren,
heeft gemeend, als zoodanig te moeten beschouwen, de poging van

Karel Kaempff,

door haar ondernomen op den 22 sten van Wintermaand 1816 te Giethoorn, daar hij vernemende
dat, op een verren afstand, eene vrouw door het ijs gevallen was, niet aarzelt om, bijgestaan
door zijnen broeder Kornelis Kaempff, met het uiterste levensgevaar, en een vereeninging van
moed en beleid, deze vrouw te redden

De maatschappij voornoemd, van deze hare erkentenis, een openbaar bewijs willende
geven, schenkt aan genoemde

Karel Kaempff,

dit getuigschrift benevens hare zilveren medaille
als een rechtmatige hulde aan zijnen menschenliefde, met den wensch, dat de streelende
bewustheid van belangeloos tot heil van zijn evenmensch te hebben gehandeld, de
edelste belooning van zijne menschlievende poging moge zijn!  

                   In de Algemene Vergadering                                                                    Op last der Maatschappij:
                  der Maatschappij gehouden                                                                        (w.g.) M.C.. van Hall,
                  den 12 den van Oogstmaand                                                                                  Voorzitter
                                    1817                                                                                           (w.g.) Hendr. Ravekes,
                                                                                                                                            Secretaris