Eén van de activiteiten die bij het bestuur van een gemeente of municipaliteit hoorde, was er zorg voor te dragen dat genomen maatregelen onder de bevolking bekend gemaakt werden. Omdat een relatief groot deel van de bevolking, zeker op het platteland, niet lezen kon werden besluiten en andere mededelingen mondeling gedaan. Dit gebeurde vaak door iemand die als omroeper werd aangesteld. Soms was dat een aparte functie, ook vaak een taak naast de normale werkzaamheden. Niet alleen kon deze ambtenaar beslissingen omroepen in dorp of stad, maar ook zoals in Giethoorn, via de zogenaamde “kerkespraak”. Omdat ’s zondags iedereen toch ter kerke ging, werden na de dienst in of bij de kerk de verschillende afkondigingen gedaan
Omdat de Hervormde Kerk nu één van de weinige gebouwen is, die ook al in de tijd van Christiaan Kaempff bestond, bekijken we later ook de geschiedenis hiervan nog even.
 

De schout schreef meestal de om te roepen besluiten uit en overhandigde deze aan degene die ze afriep.Vaak was dat Arent Hoornstra.  Er zijn meerdere van deze briefjes van Christiaan Kaempff bewaard gebleven. 
In Giethoorn werd b.v. op 3 januari 1802 de onderstaande oproep gedaan, vanwege de toen geldende winterse weersomstandigheden. 
Hieronder de copie en transcriptie van het verzoek. 

“Alle Ingezeetenen worden hiermeede gelast yder voor zyn Deur op de weg of Bruggenhoogsels geduurende de Vorst Zand, Assche, of Turfmot te Strooyen ter voorkoming van ongelukken van vallen en de Vonders van het ys te ontlasten.
Op een boete van een halve Goudgulden ten Voordeele van de Armen van die Gemeente waaronder de boetvallige behoord.
Wordende een yder vermaand en byzonder de zwoorens om toezicht te houden dat hieraan voldaan worde.
Actum Gythoorn den 3 jan. 1802,   C.F. Kaempff,  scholtus”